Familia

Els nostres serveis

 
 • Confecció de conveni regulador de divorci i pla de parentalitat o de demanda contenciosa de divorci.
 • Demanda de mesures prèvies o provisionalisimes (urgents), provisionals i definitives.
 • Separacions i Divorcis de mutu acord o contenciosos.
 • Nul·litats matrimonials.
 • Unions de fet: drets i obligacions amb els fills, liquidació de béns en comú, adopció de mesures patern-filials.
 • Procediment de guarda i custòdia exclusiva o custòdia compartida dels fills menors.
 • Règim de visites i pensió d'aliments.
 • Reclamacions judicials en cas d'incompliment del règim de visites o per impagament de pensions.
 • Sol·licitud de pensions compensatòries i compensacions per raó de la feina.
 • Tramitació de procediment de modificació de mesures definitives.
 • Capitulacions matrimonials (acords pre i post matrimonials).
 • Liquidació de règim econòmic matrimonial de guanys, separació de béns i participació.
 • Hipoteca i adjudicació habitatge, extinció de condomini (divisió de la cosa comuna).
 • Dret penal de família: delicte d'impagament de pensions, d'incompliment del règim de visites, processos de violència domèstica.
 • Incapacitacions judicials (procediments de guarda, acolliment de menors, tutela, curatela ...).
 • Expedient judicial d'adopció.
 • Expedients DGAIA (recuperació de guarda i custòdia.
 • Accions sobre Paternitat (reclamació i impugnació de la filiació).