Mercantil

Mercantil

 

Un assessor legal li assessorarà en els conflictes d'índole empresarial que li puguin sorgir. Li oferim serveis de:

 • Constitució de Societats de qualsevol tipus.
 • Redacció de contractes mercantils.
 • Gestió d'augment i reducció de capital.
 • Reclamacions de quantitat.
 • Dissolució i Liquidació de Societats.
 • Responsabilitat dels Administradors.
 • Assessorament sobre productes financers. Participacions preferents, obligacions subordinades.
 • Negociació extrajudicial i judicial d'eliminació de la clàusula sòl.

 

Concursal

 
 • Assessorament, personació en procediments concursals.
 • Viabilitat i verificació de compliment dels requisits legals.
 • Sol·licitud de pre-concursos i concursos voluntaris i assistència judicial.
 • Protecció de crèdits.
 • Situacions d'insolvència.
 • Assistència lletrada del deutor.
 • Assistència en accions de responsabilitat i qualificació del concurs.

Assessoria fiscal a persones físiques i jurídiques.

 
 • Assessoria fiscal a persones físiques i jurídiques.
 • Consultoria econòmica.
 • Gestió de llibres oficials i elaboració de la comptabilitat.
 • Presentació impostos sobre la renda persones físiques.
 • Impost de Societats.
 • Presentació de declaracions trimestrals, pagaments a compte i IVA.
 • Inspeccions d'hisenda.
 • Reclamacions i recursos davant òrgans administratius i tribunals economicoadministratius.