Civil

 

Herències

RANGEL ADVOCATS, t'ofereix un servei d'assessorament en tot allò que necessita conèixer alhora  de fer un testament, acceptar una herència, reclamar una legítima i en la valoració i partició dels béns que conformen l'herència.

L'ajudarem en la recerca de la documentació necessària, certificat de defunció, últimes voluntats, testament, escriptures d'immobles, certificats bancaris etc ... seguidament farem  un estudi personalitzat de les avantatges i inconvenients en acceptar o no l'herència i les despeses fiscals de la mateixa.

Tanmateix, ens encarregarem de contactar i parlar  amb la resta d'hereus o legitimaris, presentar un procés judicial davant els jutjats si fos necessari en cas de disconformitat amb el repartiment de béns i / o legitima i tramitar  tota la gestió administrativa davant la Notària per al tràmit d'acceptació o repudiació de l'herència, legitima i valoració i repartiment dels béns i drets del difunt.

 • Dret de successions, tramitació i acceptació i repudiació d'herències.
 • Redacció i modificació de Testaments.
 • Llegítima i llegats: determinació i reclamació.
 • Tramitació notarial i judicial de declaració d'hereus ab intestat.
 • Divisió del patrimoni de l'herència, judicial i extrajudicial.
 • Assessorament i gestió d'herències litigioses
 • Tràmits administratius: impostos de successions.
 • Donacions.

 

Serveis de Mediació

 • La Mediació suposa una forma més ràpida i en ocasions més eficient de solucionar els conflictes tant personals com patrimonials. El nostre despatx compte amb una Advocada amb formació especialitzada en mediació que l'assessorarà en les seves controvèrsies amb l'altra part de forma extrajudicial optimitzant una solució amistosa acord amb els seus interessos.

 

 

 

 

 

 

Civil 

El nostre despatx ofereix assistència lletrada en tot tipus de procediments civils davant els jutjats i tribunals de l’ordre civil i contenciós- administratiu. Un advocat especialitzat en l'àmbit civil l'assessora i representa en assumptes personals i patrimonials oferint suport legal i els serveis jurídics que necessiti per resoldre les seves necessitats en les següents matèries:

 • Contractes de qualsevol tipus, redacció, resolució i rescissió contractual (compravendes, arrendaments, opció de compra, préstecs ...)
 • Reclamacions de quantitat, impagats, embargaments, indemnització per danys i perjudicis.
 • Responsabilitat civil, en trànsit, sanitària (negligència mèdica), assegurances, en la construcció (garantia decennal, defectes i / o vicis) ...
 • Dret de propietat, propietat horitzontal i comunitat de propietaris.
 • Dret immobiliari i urbanístic.
 • Dret de danys i responsabilitat civil.
 • Recursos contenciós- administratius.
 • Responsabilitat patrimonial de l'Administració Pública.

 

Desnonaments

 • Desnonament d'habitatges i locals.
 • Desnonament per impagament de rendes i quantitats assimilades.
 • Desnonament per expiració del termini.
 • Desnonament per sotsarrendament i / o ús no consentit.
 • Subrogació d'arrendataris.
 • Precari (Ocupació sense contracte).
 • Interposició de demanda de desnonament, tramitació i assistència a judici.
 • Reclamació de rendes impagades.
 • Assessorament i paralització del procés de desnonament per enervació.
 • Ocupació d'immobles: Reclamació en via penal d'immobles ocupats il·legalment (usurpació) per tercers, sense intervenir consentiment de la propietat ni contracte d'arrendament previ.
 • Terceries de domini